Polyamory and Neurochemistry: Strengthening Pair Bonds Through Non-Monogamy.

Anastasia Krylov  at  BIL 2012